• Party Committee Office
  Liu Xiaoyu     
          
  League Committee Office
  Jia ShengGong LeFan Xinxin
          
  Administrative Office
  Wen GuoxinZhao WenjiaoBai Yang
          
  Undergraduate Office
  Song QiongDeng Xu   
          
  Advanced Mathematics Office
  Xue Feng     
          
  Postgraduate Office
  Wang NaLiu AnqiWang Liuqing
          
  Discipline Construction and Scientific Research Management Office
  Ren XiaoyanLi Jianxin  
         
  Accounting Office
  Fan Jianhua     
          
  Computer lab
  Gao MinfenWei Hao