• Party Committee Office
  Gong Le     
          
  League Committee and Student Affairs Office
  Jia ShengFan XinxinXi Jingyuan
  Li Yifan     
          
  Administrative Office
  Tang ZhiweiZhao Wenjiao

          
  Undergraduate Office
  Song QiongDeng Xu   
          
  Advanced Mathematics Office
  Xue Feng     
          
  Postgraduate Office
  Liu AnqiBai Yang
          
  Personnel and Foreign Affairs Office
  Wang NaWang Liuqing  
         
  Discipline Construction and Scientific Research Management Office
  Wei HaoLi Jianxin  
         
  Accounting Office
  Fan Jianhua     
          
  Computing Laboratory
  Gao Minfen