• Academic Degrees Committee(2018):

  Chairman: Long Yiming

  Vice Chairman: Zhang Weiping,Guo Junyi

  Members: Ding Longyun, Wang Yongjin, You Jiangong, Deng Shaoqiang, Bai Chengming, Sun Wenchang, Liu Xiugui, Chen Yongchuan, Yang Libo, Yang Qingzhi, Li Xueliang, Chen Lusheng, Su Jing, Tang Zizhou


  Academic Council(2018):

  Chairman: Long Yiming

  Vice Chairman: Zhang Weiping,Chen Yongchuan,Guo Junyi

  Members: Su Jing,  Deng Shaoqiang, Wang YongjinYang Qingzhi, Sun WenchangChen LushengLi Xueliang

  Wang ZhaojunYang LiboLiu MinqianDing Longyun