• Academic Degrees Committee(2014):

  Chairman: Long Yiming

  Vice Chairman: Zhang Weiping,Guo Junyi

  Members: Deng Shaoqiang,Wang Risheng,Wang Yongjin,Wang Zhaojun,Sun Wenchang,Chen Yongchuan,Chen Lusheng,Li Xueliang,Fu Lei,Yang Qingzhi,Hou Qinghu,Liangke,Guo Zhenyuan

  Academic Council(2014):

  Chairman: Long Yiming

  Vice Chairman: Zhang Weiping,,Chen Yongchuan,Guo Junyi

  Members: Deng Shaoqiang,Liu Chungen,Wang Yongjin,Wang Zhaojun,Sun Wenchang,Chen Lusheng,Li Xueliang,Fu Lei,Yang Qingzhi,Hou Qinghu,Liu Minqian,Tian Chong,Guo Zhenyuan(Random order)