• Su Jing, School Party Secretary

  Xue Yunhua, Deputy Party Secretary

  Lu Tongfei, Deputy Party Secretary

  Ding Longyun, Dean 

  Li Jing, Associate Dean

  Duan Huagui, Associate Dean  

  Wu Chunlin, Associate Dean

  Liu Xiaoyu, Associate Dean

  Lu Tongfei, Associate Dean