Wang Jian

Release:2021-08-14 Viewed:78

Name:

Jian Wang

Department:

Department of Pure Mathematics

Title:

Associate Professor

Research Areas:


Tel:


Email:

wangjian@nankai.edu.cn

Homepage: